Privacyverklaring

AVG

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is op 25 mei 2018 opgevolgd en vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).
Ik ga zo zorgvuldig mogelijk om met de gegevens die ik nodig heb voor de behandeling. Je krijgt daarvoor van mij een toestemmingsformulier tijdens het intakegesprek. Daarin staat onder meer dat je altijd mag vragen om vernietiging van jouw (bewaarde) gegevens.

AVG SansBalans
SansBalans is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: SansBalans, Ommerweg 19, 7447 RA Hellendoorn.
Bij vragen over gegevensbescherming gelieve contact op te nemen met Sandra Hoefsmit van SansBalans, te bereiken op telefoonnumer 06-21438074 of via info@sansbalans.nl

Persoonsgegevens die SansBalans verwerkt
SansBalans verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit betreft: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in gesprekken, correspondentie en telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die SansBalans verwerkt, met welk doel en op basis van welke grondslag.
SansBalans verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou met betrekking tot gezondheid. Behalve naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer* en e-mailadres* verwerk ik ook informatie zoals gezinssituatie, medicatie, jouw polisnummer en jouw zorgverzekeraar, relevante medische geschiedenis, of je rookt, jouw beroep, jouw doelstelling, eventuele klachten, dieetverleden en of je aan beweging doet. Daarnaast verzamel ik gegevens betreffende gewicht, BMI, vet- en spierpercentage, vochtmassa, middelomtrek en jouw energieverbruik. Deze heb ik nodig om een gepersonaliseerd voedings-, bewegings- en leefstijladvies te kunnen geven, afgestemd op jouw gezondheid en voorkeuren op het gebied van voeding en beweging. Om de begeleiding te kunnen afstemmen of bijstellen verzamel ik jouw ervaringen in de voortgangsgesprekken. Als deze gegevens niet of niet naar waarheid worden verstrekt, kan ik niet garanderen dat ik je een goed advies kan geven.
*deze persoonsgegevens verwerk ik om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
SansBalans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang SansBalans persoonsgegevens bewaart
SansBalans bewaart jouw gegevens 2 jaren vanaf het moment dat je voor het laatst van haar dienst gebruik hebt gemaakt. De gegevens digitaal kunnen langer worden bewaard, omdat hierin veel kennis is verwerkt

die SansBalans op een later moment opnieuw wil kunnen raadplegen, zonder dit opnieuw uit te hoeven zoeken. Vanzelfsprekend gebeurt dit geanonimiseerd. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
SansBalans deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die jouw gegevens verwerken sluit Sans Balans een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. SansBalans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SansBalans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SansBalans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sansbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. SansBalans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe SansBalans persoonsgegevens beveiligt
SansBalans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op: 06-2143874 of via info@sansbalans.nl


Copyright®

De inhoud op mijn website valt onder SansBalans’ copyright®. Indien ik andere bronnen heb gebruikt voor mijn informatie pas ik bronvermelding toe. De informatie van mijn website en communicatiekanalen mag worden gedeeld via sociale media, e-mail etc., onder de voorwaarde dat ik als bron vermeld word.